بسیار شنیده ایم که کارمند تحصیلکرده ای که در کارخانه ای کار میکرده ، وجود نقصانی را در دستگاه های موجود در کارخانه کشف کرده است.او در تکاپوی برطرف کردن مشکلات و نواقصات ، جرقه طرحی را در ذهن خود متوجه شده است.با پیگیری این جرقه ها و عملی کردن ایده هایش ، درصدد رفع مشکلات موجود برآمده است.ایده این کامند ایده ای صنعتی و قابل دفاع و به ثبت رسانیدن می باشد.

شایان ذکر است که ثبت ایده صنعتی اگر ایجاد تغییر در راستای شکل ظاهری محصول و بسته بندی آن باشد در بخش ثبت طرح صنعتی و اگر تغییرات در نوع عملکرد محصول و کارکرد آن باشد ، در بخش ثبت اختراع قرار میگیرد.

کسب اطلاعات بیشترو مشاوره ای دقیقتر با کارشناسان متخصص در این زمینه :

۳۴۱۴۵ -۰۲۶|۶۱۷۴ ۱۹۸ – ۰۹۱۲