ثبت سازمانهای مردم نهاد(NGO)

سازمان با شخصیت حقوقی مستقل ، غیردولتی ، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی ، بشردوستانه و بر اساس قانونمندی و اساسنامه مدون، رعایت چهارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین نامه اجرایی آن فعالیت می کند.
عبارت ” سازمان های غیردولتی” با تاسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ که مفاد آن در ماده ۷۱ از فصل ۱۰ منشور سازمان ملل آمده است، به وجود آمد. از ویژگی های این سازمان ها می توان به غیردولتی بودن، غیرانتفاعی بودن ، غیرسیاسی بودن، تمایل به استقلال و خودجوشی اشاره کرد.بودجه ی سازمان های مردم نهاد، از راه کمک های مردمی و وقف و  در مواردی هم با کمک سازمان های دولتی، دولت یا ترکیبی از این روش ها تامین می شود. مهم ترین کارکردهای سازمان مردم نهاد :
– گسترش و تقویت هماهنگی بین دولت و مردم
– بسیج عمومی و جلب مشارکت مردمی
– اطلاع رسانی و آگاه سازی
– جذب سرمایه ها و منابع کوچک مردمی
– نظارت و ارزیابی

ویژگی سازمانهای مردم نهاد(NGO)

۱) غیر دولتی بودن (Non Governmental): بدین معنی که تأسیس آنها بر اساس تصمیم دولتی و در چارچوب بودجه عمومی انجام نگیرد بلکه اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی مؤسس آنها باشند، البته سازمانهای مردم نهاد و مجموعه دولت دارای ارتباط و اثرات دوجانبه می باشند.
۲) غیر انتفاعی بودن (Non Benefite): بدین معنی که دست یافتن به درآمد و سود و انجام فعالیتهای تجاری و صنفی انتفاعی بمنظور تقسیم منافع بین اعضاء ، مؤسسان، مدیران و کارکنان هدف سازمان نباشد، هرچند که این ویژگی، سازمان مردم نهاد را از دست یابی به درآمد برای اداره امور خود باز نمی دارد.
۳) تمایل به استقلال: بدین معنی که سازمان مردم نهاد سعی می کند برای تحقق اهداف خود در چارچوب قوانین موضوعه تا حد ممکن از درجه استقلال بالایی برخوردار باشد و زیر نفوذ صاحبان قدرت و یا گرایش های مختلف قرار نگیرد.
۴) خودجوشی و نیاز طبیعی: سازمانهای مردم نهاد بنابر نیاز طبیعی ناشی از شرایط فکری، محیطی، انگیزش ها، خصوصیت ها و آرمانهای مشترک افراد و جامعه، و به صورت داوطلبانه و خودجوش و بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص تأسیس و اداره می شوند.
۵) غیر سیاسی بودن: اهداف غیر سیاسی در بردارنده فعالیتی است که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردد.

شرایط و مدارک مورد نیاز ثبت سازمان های مردم نهاد(NGO)

۱-  دو نسخه تکمیل فرم درخواست پروانه تاسیس موسسه
۲- تکمیل فرم مشخصات فردی اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسین
۳- تکمیل فرم حراست توسط اعضای هیئت مدیره
۴- صورتجلسه مجمع عمومی و هیات مدیره
۵- دو نسخه اساسنامه ارائه شده از سوی دبیرخانه کمیسیونی استانی
۶- دو قطعه عکس پرسنلی رئیس هیات مدیره
۷- گواهی عدم اعتیاد و سو پیشینه اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسین
۸- گواهی تایید نام موسسه از اداره کل اسناد و ثبت شرکت با ذکر نام استان یا شهرستان محل موسسه
۹- کپی آخرین مدرک تحصیلی اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل
۱۰- کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
۱۱- کپی سند مالکیت یا اجاره نامه مکان اصلی موسسه