ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتیست که مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی های شرکت، محدود به مبلغ سرمایه گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستند اموال شخص خود را در آن مصرف نمایند.به زبان ساده تر در صورتی که شرکت ورشکسته شود و نتواند جوابگوی طلبکاران باشد تنها سرمایه سهامداران از بین می رود و طلبکاران نمیتوانند باقیمانده مطالبات خود را از اموال شرکای شرکت مطالبه کنند. یعنی در صورتیکه مثلا سرمایه شرکت یک میلیون تومان باشد مسئولیت شرکت در حد همان یک میلیون تومان است و طلبکاران نمیتوانند از اموال دیگر سهامداران مطالبات خود را وصول کنند.ثبت شرکت با مسئولیت محدود تنها با حداقل دو نفر شریک قابل ثبت است و هرگونه نقل و انتقال سهام آن تنها از طریق دفتر اسناد رسمی امکانپذیر است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

۱- پرداخت مبلغ مورد تایید به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام

۲- تکمیل فرم تعیین نام

۳- دو برگ تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران [ به منظور تمرین متقاضی جهت تهیه فرم اصلی ]

۴- دو برگ شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران

نکته : اوراق تقاضانامه و شرکت نامه به دلیل بهادار بودن صرفا می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند. 

۵- دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .

۶- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

۷- دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.

۸- کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضا ی هیئت مدیره باشد .

۹- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین

۱۰- معرفی نامه نمایندگان ، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن .

۱۱- تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار ، مبنی بر غیر دولتی بودن آن .

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است .

۱۲-  اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکتها ( جدول مبانی اخذ مجوز فعالیت شرکت ها و موسسات غیر تجاری )

 شرایط لازم و اولیه جهت ثبت شرکت مسئولیت محدود

  • حداقل ۲ نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند
  • هر دو عضو شرکت باید سهامدار باشند، حتی ۱ درصد.
  • حداقل سرمایه شرکت باید ۱۰۰٫۰۰۰ صد هزار تومان باشد
  • داشتن آدرس و کد پستی حقیقی