ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی مشارکتی است که عده‌ای از افرادی که هم‌صنف یا تناسبی مشابه دارند مثلاً همسایه، دوست، خویشاوند یا همشهری هستند برای دستیابی به منافع مشترک گردهم می‌آیند و در حقیقت بهم کمک می‌کنند و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام تعاونی درست می‌کنند، سرمایه معینی را درمیان می‌گذارند و دسته‌جمعی مشکل را حل مینمایند و با توجه ماده‌ی۱۷ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران،شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های تعاونی نمایند؛ بدون آن که عضو باشند.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت‌ تعاونی

  1. سه نسخه اساسنامه ممهور به مهر اداره تعاون مربوطه
  2. دو نسخه صورتجلسه اولين مجمع عمومي
  3. دو نسخه صورتجلسه هيأت مديره
  4. دو نسخه تقاضانامه تعاوني
  5. دو نسخه شرکتنامه تعاوني
  6. تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي
  7. اصل گواهي بانکي مبني بر پرداخت سرمايه تعهدي(حداقل ۳۵% سرمايه(
  8. اصل مجوز از اداره تعاون مربوطه
  9. تصوير برابر با اصل مدارک احراز اعضاء هيأت مديره(شناسنامه و کارت ملي)

شرایط عضویت در شركت های تعاونی

1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲ ـ نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر

۳ ـ خرید حداقل سهام در اساسنامه

۴ ـ نوشتن درخواست برای عضو شدن در تعاونی

۵ ـ دادن تعهد برای اینکه مقررات تعاونی را رعایت کند

۶ ـ در شرکتهای تعاونی مشابه عضو نباشد