ثبت شرکت مختلط

شرکت مختلط به شرکتی گفته می شود که دارای یک یا چند شریک ضامن و یا بامسئولیت محدود و یا شرکاسهامی باشد و به همین جهت مختلط نامیده میشوند.چون مسئولیت شرکا با هم فرق داشته و متفاوت میباشد که خود شرکتهای مختلط به دو دسته تقسیم میشوند :

۱- شرکت مختلط سهامی
۲- شرکت مختلط غیرسهامی

انحلال شرکت مختلط سهامی و غیرسهامی

شرکت مختلط سهامی در موارد ذیل منحل می گردد :

۱- وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل گردیده است انجام دهد یا انجام آن غیرمقدور باشد.
۲- وقتی که شرکت برای یمدت معینی تشکیل گردیده و آن مدت متقضی گردیده و درباره تمدید آن اقدامی صورت نگرفته باشد.
۳- در صورتی که شرکت ورشکسته شده باشد.
۴- برحسب تصمیم مجمع عمومی و در صورتی که این حق برای مجمع مذکور در اساسنامه پیش بینی گردیده باشد.
۵- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء با توجه به اساسنامه شرکت.
۶- برحسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت همه شرکاء ضامن .

موارد انحلال شرکت های مختلط غیرسهامی عیناَ همان مواردی است که در شرکت های مختلط سهامی توضیح داده شده و از تکرار مجدد آن خودداری می گردد و سایر مسائل و امور مربوط به شرکت های مزبور تابع همان قواعد و ضوابطی است که در مورد شرکت سهامی مختلط گفته شده است.

ثبت شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی

شرکت مختلط سهامی :این شرکت در حقیقت به منزله ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی که در آن تعدادی شریک ضامن و تعدادی شریک دارای سهم می باشد .
شرکت مختلط غیرسهامی :این شرکت برای امور تجاری با نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک بامسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می گردد و در حقیقت به منزله نرکیبی است از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود که دارای دو نوع شریک ضامن و شریک بامسئولیت محدود می باشد و شریک ضامن مسئول تادیه کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.