در اداره “ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی” ، تمامی امور ثبتی ، حقوقی ، فکری ، مالکیتی خود را میتوانید به ثبت برسانید و از آنها دفاع کنید.

در این بخش توضیحاتی در مورد ثبت شکل ظاهری کالا ، خواهیم داد.کشف و ایجاد هرگونه تغییر در شکل ظاهری کالا ، جذب مشتری و فروش بیشتر را برای صاحبان مشاغل آن بدنبال دارد.پس اگر طرحی ، نقشه ای و یا ایده ای دارید که میتواند به کسب و کار شما رونق بخشد و همچنین سودآوری داشته باشد ، طرح صنعتی نامیده میشود و با عنوان ثبت شکل ظاهری کالا ، قابل ثبت است.

ثبت شکل ظاهری کالا ، با کارشناسان و مشاوران متخصص در این زمینه و مشاوره ای تکسفیر :

۳۴۱۴۵ – ۰۲۶       |      ۶۱۷۴ ۱۹۸ – ۰۹۱۲