جواز بسته بندی )License Packaging(  همان گونه که از نامش بر می آید برای بسته بندی انواع اقلام مختلف در زمینه های گوناگون صادر می گردد.

جواز بسته بندیLicense Packaging(را می توان، جوازی نامید که به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی جهت سرمایه گذاری داخلی یا خارجی جهت بسته بندی در زمینه های مختلف بسته بندی داده می شود . جواز بسته بندی یا گواهی بسته بندی درواقع بعنوان موافقت اصولی بسته بندی(اولیه) ایست که به متقاضی جواز بسته بندی در زمینه های مختلف بسته بندی اجازه داده میشود تا نسبت به انجام فعالیت های مذکور در محدوده ای که خود سازمان در نظر گرفته است فعالیت نماید.

به عبارت دیگر جواز بسته بندی )License Packagingگواهی است که به دارنده ی آن اجازه می دهد در یکی از شهرک های صنعتی ، مناطق مجاز ، ناحیه صنعتی یا منطقه صنعتی که در جواز تاسیس قید گردیده مشغول به بسته بندی محصولی باشد که در جواز تاسیس ذکر شده است.

جواز بسته بندیLicense Packagingدر دونوع حقیقی و یاحقوقی(شرکتی) صادر می گردد که هر کدام شرایط خاص خود را دارند که باید از طرف سازمان مربوطه احراز گردد.

اخذ جواز بسته بندی)License Packaging(با در نظر گرفتن نوع محصولات بسته بندی از وزارت صنعت و معدن و تجارت و یا جهاد کشاورزی و یا سایر ارگانهای ذیصلاح صورت می گیرد .

جواز جواز بسته بندی)License Packaging(را می توان به غیرانتقال داد ولی بهتر آن است که از ابتدا برای اخذ جواز جواز بسته بندی)License Packaging(اقدام گردد مگر در مواقعی خاص. جواز جواز بسته بندی)License Packaging(را می بایستی از مرجع ذیصلاحی که مربوط به کالای مورد نظر است،اخذ نمود.

جواز بسته بندی را میتوان از مراجع ذیصلاح ذیل اخذ نمود که بعضی از این ادارات مرتبط با یکدیگر می باشند:

–   جواز بسته بندی ازسازمان صنعت و معدن و تجارت

– جواز بسته بندی از سازمان جهاد کشاورزی

– جواز بسته بندی از مجمع امور صنفی

جواز بسته بندی از اتحادیه

– جواز بسته بندی از بهداشت

جواز بسته بندی از اداره کار(جواز تولید مشاغل خانگی(

– جواز بسته بندی از صنایع دستی و گردشگری

برای اخذ انواع جواز بسته بندی با مشاوران ما در تماس باشید(هولدینگ تکسفیر(

جواز بسته بندی نسبت به جواز تولید آسان تر اخذ میگردد و با توجه به ظوابط استقرار مربوط به اداره حفاظت از محیط زیست جواز بسته بندی در داخل محدوده و شعاع ۱۲۰ کیلومتری راحت تر اخذ میگردد.البته جواز بسته بندی کالاهای مختلف با یکدیگر متفاوت است که هر یک شرح حال خود را می طلبد.با هولدینگ تکسفیر در تماس باشید تا از شرایط روز در زمینه اخذ جواز بسته بندی مطلع گردید.

بنا بر نوع مرجع صادر کننده جواز،نکات مهمی می باشد که می بایست در اخذ جواز بسته بندی(License Packagingبدان توجه نمود که در ذیل به برخی موارد اشاره می گردد:

محل وقوع کارگاه یا کارخانه ای که برای اخذ جواز بسته بندی)License Packaging(مورد نظر است.

متراژکارگاه یا کارخانه ای که برای اخذ جواز بسته بندی)License Packaging(مورد نظر است.

استانداردهای موجود در کارگاه یا کارخانه ای که برای اخذ جواز بسته بندی)License Packagingمورد نظر است.

فاصله کارگاه یا کارخانه ای که برای اخذ جواز بسته بندی)License Packaging(مورد نظر است با بعضی از مشاغل.

نوع پایان کار کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز بسته بندی)License Packaging(مورد نظر است.

بررسی امور مالیاتی کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز بسته بندیLicense Packaging(مورد نظر است.

– بررسی امور شهرداری کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز بسته بندیLicense Packaging(مورد نظر است.

– بررسی امور اراضی کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز بسته بندی)License Packaging(مورد نظر است.

– بررسی امور منابع طبیعی کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز بسته بندی)License Packaging(مورد نظر است.

– بررسی امور زیست محیطی کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز بسته بندی)License Packaging(مورد نظر است.

– بررسی امور مربوط به اماکن کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز بسته بندی)License Packagingمورد نظر است.

– بررسی امور مربوط به بهداشت کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز بسته بندی)License Packagingمورد نظر است.

بررسی امور مربوط به سند مالکیت کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز بسته بندی)License Packagingمورد نظر است.

جواز بسته بندی )License Packaging(گاهی به صورت ذیل نیز طبقه بندی می گردد:

– جواز بسته بندی کارگاهی

– جواز بسته بندی کارخانه ای

– جواز بسته بندی صنعتی

– جواز بسته بندی صنفی

جواز بسته بندی خانگی

– جواز بسته بندی بهداشتی

برای اخذ جواز بسته بندی خود در زمینه های مختلف با متخصصان جواز بسته بندی در هولدینگ تکسفیر در تماس باشید.

جواز بسته بندی بر اساس ماهیت بسته بندی نیز ممکن است به شرح ذیل طبقه بندی گردد:

– جواز بسته بندی شیمیایی

– جواز بسته بندی غذایی وآشامیدنی

– جواز بسته بندی دارویی و مخدر

– جواز بسته بندی آرایشی و بهداشتی

– جواز بسته بندی تجهیزات و ملزومات پزشکی

– جواز بسته بندی طبیعی سنتی و مکمل

برای اخذ جواز بسته بندی خود در زمینه های مختلف با متخصصان جواز بسته بندی در هولدینگ تکسفیر در تماس باشید.