جواز تولید)Production licenseهمان گونه که از نامش بر می آید بابت تولید انواع اقلام مختلف در زمینه های گوناگون صادر می گردد.

جواز تولیدProduction license)(را می توان، مجوزی نامید که به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی جهت سرمایه گذاری داخلی یا خارجی جهت تولید در زمینه های مختلف تولیدی داده می شود . جواز تولید یا گواهی تولید درواقع بعنوان موافقت اصولی تولید(اولیه) ایست که به متقاضی جواز تولید در زمینه های مختلف تولید اجازه داده میشود تا نسبت به انجام فعالیت های مذکور در محدوده ای که خود سازمان در نظر گرفته است فعالیت نماید.

به عبارت دیگر جواز تولید گواهی است که به دارنده ی آن اجازه می دهد در یکی از شهرک های صنعتی ، مناطق مجاز ، ناحیه صنعتی یا منطقه صنعتی که در جواز تاسیس قید گردیده مشغول به تولید محصولی باشد که در جواز تاسیس ذکر شده است.

جواز تولید)Production licenseدر دونوع حقیقی و یاحقوقی(شرکتی) صادر می گردد که هر کدام شرایط خاص خود را دارند که باید از طرف سازمان مربوطه احراز گردد.

اخذ جواز تولید با در نظر گرفتن نوع محصولات تولید از وزارت صنعت و معدن و تجارت و یا جهاد کشاورزی و یا سایر ارگانهای ذیصلاح صورت می گیرد .

جواز تولید)Production licenseرا می توان به غیرانتقال داد ولی بهتر آن است که از ابتدا برای اخذ جواز تولید اقدام گردد مگر در مواقعی خاص. جواز تولید را می بایستی از مرجع ذیصلاحی که مربوط به کالای مورد نظر است ،اخذ نمود.

جواز تولید را می توان از مراجع ذیصلاح ذیل اخذ نمود که بعضی از این ادارات مرتبط با یکدیگر می باشند:

جواز تولید ازسازمان صنعت و معدن و تجارت

جواز تولید از سازمان جهاد کشاورزی

جواز تولید از مجمع امور صنفی

جواز تولید از اتحادیه

جواز تولید از بهداشت

جواز تولید از اداره کار(جواز تولید مشاغل خانگی(

جواز تولید از صنایع دستی و گردشگری

برای اخذ انواع جواز تولید(Production licenseبا مشاوران ما در تماس باشید(هولدینگ تکسفیر(

در گذشته اخذ جواز تولید نسبت به حال آسان تر بوده وگیر داد کمتری داشته است ولی امروزه با توجه به توسعه و پیشرفت جامعه شهری و متراکم تر شدن جمعیت در حریم شهر ظوابط جهت اخذ جواز تولید سخت تر شده است،لذا شما متقاضیان محترم قبل از هر گونه تهیه نمودن زمین یا کارگاه یا کارخانه با مشاوران ثبت شرکت تکسفیر در تماس باشید تا با دیدی باز و آگاه در انتخاب بهترین گزینه جهت فعالیت تولیدی خود اقدام نمایید

بنا بر نوع مرجع صادر کننده جواز ،نکات مهمی می باشد که می بایست در اخذ جواز تولید)Production license(بدان توجه نمود که در ذیل به برخی موارد اشاره می گردد:

محل وقوع کارگاه یا کارخانه ای که برای اخذ جواز تولید مورد نظر است.

متراژکارگاه یا کارخانه ای که برای اخذ جواز تولید مورد نظر است.

استانداردهای موجود در کارگاه یا کارخانه ای که برای اخذ جواز تولید مورد نظر است.

فاصله کارگاه یا کارخانه ای که برای اخذ جواز تولید مورد نظر است با بعضی از مشاغل.

نوع پایان کار کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز تولید مورد نظر است.

بررسی امور مالیاتی کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز تولید مورد نظر است.

– بررسی امور شهرداری کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز تولید مورد نظر است.

– بررسی امور اراضی کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز تولید مورد نظر است.

– بررسی امور منابع طبیعی کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز تولید مورد نظر است.

– بررسی امور زیست محیطی کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز تولید مورد نظر است.

– بررسی امور مربوط به اماکن کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز تولید مورد نظر است.

– بررسی امور مربوط به بهداشت کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز تولید مورد نظر است.

بررسی امور مربوط به سند مالکیت کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز تولید مورد نظر است.

جواز تولید)Production licenseگاهی به صورت ذیل نیز طبقه بندی می گردد:

جواز تولید کارگاهی

جواز تولید کارخانه ای

جواز تولید صنعتی

جواز تولید صنفی

جواز تولید خانگی

جواز تولید مجازی

جواز تولید بهداشتی

جواز تولید همگن

جواز تولید غیر همگن

جواز تولید)Production license(بر اساس ماهیت تولید نیز ممکن است به شرح ذیل طبقه بندی گردد:

جواز تولید فلزی

جواز تولید غیر فلزی

جواز تولید شیمیایی

– جواز تولید غذایی وآشامیدنی

جواز تولید دارویی ومواد مخدر

جوازتولید معدنی

جواز تولید آرایشی و بهداشتی

جواز تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی

جواز تولید طبیعی سنتی و مکمل

برای اخذ جواز تولید خود در زمینه های مختلف با متخصصان جواز تولید در هولدینگ تکسفیر در تماس باشید.