سازمانهای مردم نهاد(NGO) چیست؟

سازمانهای مردم نهاد یا سمن با وجود اینکه مسئولیتی در دولت ندارند اما نقش به سزایی در جهت رفاه مردم و در بعضی موارد اقشار خاصی از اجتماع ایفا میکنند معمولا بودجه مصرفی این سازمان از طرف مردم تامین میگردد و معنی کامل آن غیر دولتی میباشد.

 

تغییرات مالیات بر ارث در اصلاحیه قانون مالیاتها