یکی از انواع رتبه بندی شرکتها ، رتبه بندی شرکتهای EPC است.EPC بمعنای (Engineering Procurement Construction ) ساخت تدارکات مهندسی می باشد.

با رتبه بندی شرکتهای EPC , پیمانکاران آنها میتوانند در بخش های مختلف مهندسی، تدارکات، ساختمان و نصب و راه اندازی فعالیت داشته باشند.

مدت اعتبار رتبه بندی شرکتهای EPC ، چهار سال می باشد.

رشته ها و گرایشات مختلف رتبه بندی شرکتهای EPC :

• رشته EPC ساختمان

• رشته EPC آب

• رشته EPC راه و ترابری

• رشته EPC کشاورزی

• رشته EPC آثار تاریخی و فرهنگی