مراحل ثبت شرکت تضامنی

در اسم شرکت تضامنی باید عبارت(شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود.اگر اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل(و شرکاء) یا(و برادران) قید شود.

ثبت شرکت تضامنی زمانی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد .


مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی:

  1. دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
  2. دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
  3. دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
  4. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
  5. تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکاء،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از ۱۲ نفر باشند).
  6. اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت امضای هیئت مدیره،مدیر عامل
  7. دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
  8. دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین 
  9. اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد

مراحل ثبت شرکت تضامنی

برای تشکیل شدن شرکت تضامنی باید حداقل دو نفر پیشقدم شوند. اما تاجر بودن آنان لازم نیست. علاوه بر اشخاص حقیقی که من و شما هستیم، اشخاص حقوقی مثل شرکت‌های دیگر هم می‌توانند به عنوان شریک یک شرکت تضامنی وارد میدان شوند.

یکی از شرکتهایی که بعداز شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود در امور تجارتی مورد استقبال است شرکت تضامنی است شرکت تضامنی از جمله شرکتهای شخصی محسوب میشود و شخصیت شرکا نقش بسیار مهمی در این نوع شرکت را دارد.

Steps to sign partnership

The partnership should include the name (partnership) and at least the name of one of the partners listed company Shvd.agrasm not include the names of all partners should be listed after the phrase, such as name partner or partners (and partners) or (and brothers ) mentioned.

General partnership is formed when an all cash payments and non-cash its share calendar and has been submitted.

Documents required for registration of partnership:
-Two Completed version of the Articles of Association
Two copies of the completed Shrktnamh
-Two Versions of completed application
-Original License from the relevant authorities in cases where registered the need for a permit.
-Tsvyr The original documents to authenticate all partners, managers and the Board of Supervisors (where the number of partners have more than 12 people)
-Tkmyl Form the name of the suggested names in order of preference, as well as deposit receipt
-Original Clearance certificate for the signature of the Board, CEO
-Two Version of the minutes of the Board of Directors
-Two Version of the minutes of the general meeting of founders
-Original Power of attorney to a lawyer if the registration is done by a lawyer.
Registration process

For the latest partnership must have at least two people to be pioneering. But businessmen are not required of them. Besides that you and I are natural persons, legal entities such as companies, others can pitch in as a partner in a general partnership.

One of the companies that own the joint stock companies and limited liability company in the business of the partnership is welcomedIs a partnership of private companies and partners character has a very important role in this type of company.

مطالب مشابه

نظرات