مراحل اخذ موافقت نامه اصولی بهداشتی

  • مراجعه به اداره ی صدور پروانه ها و ارائه درخواست و دریافت بسته استاندارد درخواست موافقت اصولی
  • مطالعه دقیق آیین نامه موسسه درخواستی
  • تکمیل بسته استاندارد درخواست موافقت اصولی (مشخصات موسسان) و امضا و مهر آن
  • تهیه مدارک لازم اعلام شده
  • تحویل بسته استاندارد تکمیل شده و مدارک به اداره صدور پروانه ها