راهنمای تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

شرکاء شرکت با مسئولیت محدود می توانند با اختیار حاصله از اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییرات ذکر شده در ذیل اقدام نمایند که عبارتند از:


تغییر محل شرکت

تغییر نام شرکت

تغییر موضوع شرکت و الحاق مواردی به موضوع شرکت

نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء

افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید

افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکاء جدید

کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک

کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک

تغییرات و اصلاح مواد اساسنامه

مدارک تغییر محل شرکت با مسئولیت محدود

الف-تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود.

ب – در صورتی که مجمع با اکثریت تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت شرکاء وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شده و مدارک مثبته ارائه شود.

ج – چنانچه تعداد و شرکاء ۱۲ نفر یا بیشتر باشند بایستی وفق ماده۱۰۹ قانون نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضا ی هیات نظار در صدر صورت جلسه تنظیمی درج شود و انان ذیل صورت جلسه را امضاء نمایند

د – صورت جلسه تنظیمی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل مجمع توسط شرکاء یا وکیل رسمی شرکت تحویل اداره ثبت شرکتها و نسبت به ثبت ان اقدام و بعد از پرداخت هزینه های قانونی ذیل ثبت دفتر را امضاء نمود.

تغییر نام شرکت

الف – تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود.

ب – در صورتی که مجمع فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شود ارائه مدارک مثبته و رعایت تشریفات دعوت طبق اساسنامه شرکت وقانون تجارت ضروری است.

ج – اگر تعداد شرکاء ۱۲ نفر یا بیشتر باشند انتخاب و قید نام اعضای هیات نظار در صدر صورت جلسه ضروری است و هیات نظار باید ذیل صورت جلسه مزبور را امضاء کنند.

د -شرکائ یا وکیل رسمی شرکت ظرف یک ماه به اداره ثبت شرکتها مراجعه و مبلغ حق الثبت نام را به بانک پرداخت و اصل فیش بانکی و اصل صورت جلسه را به واحد تعیین نام ارائه و بعد از تعیین نام و اخذ موافقت مسئول مربوطه، صورت جلسه را به قسمت پذیرش تحویل و دفاتر ثبت را امضاء خواهد نمود

تغییر موضوع شرکت و الحاق مواردی به موضوع شرکت با مسئولیت محدود

جهت تغییر موضوع شرکت و الحاق مواردی به موضوع اقدامات ذیل ضروری است که عبارتنداز:

الف-تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود

ب-چنانچه موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز خاص از مراجع ذیصلاح باشد، به اداره ثبت شرکتها مراجعه و برگ استعلام اخذ و به مرجع مربوطه تحویل و در ظرف مهلت مقرر جواب استعلام را اخذ و همراه با صورت جلسه تحویل اداره ثبت خواهد داد.

ج-دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی امضاء خواهد شد

مدارک نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود

الف-ارائه مدارک مثبته رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و قانون تجارت در صورت تشکیل مجمع با اکثریت شرکاء

ب-ارائه فتوکپی شناسنامه افرادی که به عنوان شریک جدید وارد شرکت با مسئولیت محدود می شوند ضروری است.

ج-اخذ و ارائه مفاصا حساب مالیاتی از اداره کل مالیات بر شرکتها ( سازمان امور مالیاتی)الزامی است

د-صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده

 

برای نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود مراحل زیر باید طی شود و نکات ذیل باید رعایت شود:

الف- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه

ب- اگر تعداد شرکاء ۱۲ نفر یا بیشتر باشد انتخاب هیات نظار و قید نام آنها در صدر صورتجلسه.

ج- کلیه شرکاء اعم ازکسانی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده و کسانی که جدیدا وارد شرکت شده اند باید ذیل صورت جلسه را امضاء نمایند

د- در صورتیکه شرکائی از شرکت خارج می شوند دارای سمت در هیات مدیره باشند اگر شرکای جدید الورود مایل به عضویت در هیات مدیره باشند با تنظیم صورت جلسه دیگر نسبت به انتخاب اعضا و تعیین سمت اقدام خواهد شد. و اگر شرکاء جدید مایل به عضویت نباشند در صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به کاهش تعداد اعضای هیات مدیره و اصلاح اساسنامه شرکت اقدام خواهد شد.

طانتقال سهم الشرکه طبق ماده ۱۰۳ قانون تجارت باید به موجب سند رسمی باشد لذا هر یک از شرکاء که بخواهند سهم الشرکه خود را انتقال دهد می توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و با ارائه موافقت نامه یا صورت جلسه مجمع اقدام نماید

هصورت جلسه تنظیمی و سایر مدارک مورد نیاز توسط احد از شرکاء به اداره ثبت شرکتها ارائه و دفاتر ثبت نیز توسط ایشان امضاء خواهد شد.

ی-شرکایی هم که از شرکت خارج شده اند باید شخصا یا توسط وکیل رسمی خود ( باارائه وکالت نامه رسمی که به موضوع صراحتا اشاره شده است) در اداره ثبت حاضر و ذیل دفتر ثبت را امضاء نماید.

مدارک برای افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید در شرکت با مسئولیت محدود

الف – تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود

ب – در صودتی که مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شود و مدارک مثبته ارائه شود

ج – چنانچه تعداد شرکاء ۱۲ نفر یا بیشتر باشد بایستی وفق ماده ۱۰۹ قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صورت جلسه درج شود و صورت جلسه به امضای آنان برسد.

د – فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید الورود به اداره ثبت شرکتها تسلیم خواهد شد.

ی – احد از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت بعد از تنظیم صورت جلسه به اداره ثبت مراجعه و صورت جلسه و فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید را تسلیم و دفاتر ثبت امضاء خواهد نمود

مدارک برای کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک در شرکت با مسئولیت محدود:

الف – تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه (طبق نمونه)

ب – در صودتی که مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شود و مدارک مثبته ارائه شود

ج – چنانچه تعداد شرکاء ۱۲ نفر یا بیشتر باشد بایستی نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار درصدر صورت جلسه تنظیمی درج شود.

د- امضای صورت جلسه توسط کلیه شرکائی که از شرکت خارج می شوند و شرکائی که در شرکت می مانند.

ه – در صورتی که شرکائی که از شرکت خارج می شوند از اعضای هیات مدیره باشند بایستی با تسلیم صورت جلسه جداگانه نسبت به تکمیل اعضای هیات مدیره از بین شرکائی که در شرکت باقی مانده اند اقدام شود.

ط-اگر شرکائی باقی مانده نخواهند بجای شرکای خارج شده که عضو هیات مدیره بوده اند اعضای جدید انتخاب نمایند بایستی در ذیل صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اصلاح ماده مربوطه به تعداد اعضای هیات مدیره اقدام نمایند.

ع-شرکائی که از شرکت خارج میشوند بایستی با حضور در اداره ثبت شرکتها ذیل دفاتر ثبت را امضاء نمایند.

غ-به همراه داشتن شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر در هنگام امضاء ذیل دفاتر ثبت الزامی است.

 

Changes Ltd

 

Co. Ltd could Akhtyarhaslh of the company’s charter and by the extraordinary general meeting to changes that are listed in the following action:

 1. Change of Company
  2. Change the name of the company
  3. Change the subject company and reunification cases Thread
  4-transfers its share partners
  5. The company’s capital increase with the arrival of new partner or partners.
  6-rise capital of the company without entering new partner or partners.
  7-lowering capital of the company without leaving partner
  8-lowering capital of the company by withdrawing partner
  9-improvement and modification of the Articles of Association

ü change the location of documents Co., Ltd:

A – The extraordinary general meeting and set the agenda and the following signed by all partners by indicating the amount of their partnership.

B – If the Assembly shall be by a majority of partners invited to adapt the articles of association and trade law compliance procedures and supporting documentation be provided.

C – If you have Byshtrbashnd Tdadvshrka’ 12 or under article 109 of the law selected by the Members of the Board Nzardr name Nzaraqdam top of the regulatory agenda included the following Vanan to sign the minutes.

D – Set the maximum within one month from the date of the minutes of the meeting by shareholders or lawyer denounces the Official Delivery Companies Registration Office registers and then proceed tion towards legal costs following entry signed.

ü Change Company Name


A – The extraordinary general meeting and set the agenda and the following signed by all partners by indicating the amount of their partnership.
B – If the extraordinary assembly to be formed with the majority of partners are invited to provide supporting documentation and due process of law, according to the company’s charter business is essential.

C – If the number of partners 12 or more people are choosing and indicating the name of the members of the Supervisory Board and the Board of Supervisors should be at the top is essential for meeting follows the meeting to sign it.

D – Regulatory minutes at most for one month from the date of assembly by partners or lawyer denounces the Official Delivery Companies Registration Office registered tion towards the cost of legal action under the registered office and then signed.

ü Change Company Name
A – The extraordinary general meeting and set the agenda and the following signed by all partners by indicating the amount of their partnership.
B – If the extraordinary assembly to be formed with the majority of partners are invited to provide supporting documentation and due process of law, according to the company’s charter business is essential.

C – If the number of partners 12 or more people are choosing and indicating the name of the members of the Supervisory Board and the Board of Supervisors should be at the top is essential for meeting follows the meeting to sign it.

D – One or lawyer Azshrkay Official Companies Registration Office within one month to go Vmblgh right name registration fees paid to the bank received the bank receipt of the minutes filed in the name of providing and After specifying the name and the approval of the relevant responsible, for the meeting to sign the delivery acceptance and will be recorded.

ü change the subject now and accession to the subject matters Co., Ltd
To change the subject now and join some cases it is necessary to include the following measures:
The extraordinary general assembly and set-up a meeting and following signature by all partners by indicating the amount of its share your

(B) As the Company is required to obtain a license, the competent Azmraj, leaves the Companies Registration Office referred inquiries to the relevant reference collection and delivery deadlines Vdrzrf Mqrrjvab received inquiries and with the registration office will deliver the minutes

C-registers after the delivery of documents to be signed by the applicant.

ü Transfer records its share of partners in a limited liability company
(A) provide supporting documents in accordance with due process invited the company’s charter and rules for trade in the Assembly by a majority of partners
(B) provide a photocopy of a birth certificate as partners who are new limited liability company is essential.
(C) obtaining and providing tax recoupment of Corporate Tax Administration (Tax Administration) is required
D-face meeting extraordinary general meeting

ü to transfer its share in the limited liability company following steps need to be taken and the following points should be observed:
The extraordinary general assembly and set-up a meeting
(B) if the Board of Supervisors and the number of partners is 12 or more people indicating their name at the top of the agenda.
(C) all partners, including those who transferred his share of the partnership and those who have recently entered the company must submit the following form to sign

(D)If co-partners outside are the positions in the Board of Freshmen Agrshrkay they are willing to join the board of directors with members and determine the action will be set to elect Dygrnsbt minutes. And if you do not wish to subscribe new partners in the minutes of extraordinary general meeting to reduce the number of board members and the company will charter reform.

I – transfer its share in accordance with Article 103 of the Commercial Code shall be the official document, so each Azshrka’ who want to transfer their share of partnership can refer to the Dfatrasnadrsmy and agreements or the minutes of the meeting will act either by bonds.

(E) regulatory agenda and other documents required by the Companies Registration Office One of the partners to provide records will be signed by them.

M – partners who should have been withdrawn from the company in person or by your attorney (either by bonds that are the subject of official power of attorney is expressly) to sign the register office in record Hazrvzyl.

ü documents for the company’s capital increase with the arrival of new partner or partners in a limited liability company:
A – The extraordinary general meeting and set the agenda and the following signed by all partners by indicating the amount of its share your
.

B – Svdty the Assembly by a majority of shareholders to be held at the invitation formalities must be observed in accordance with the Constitution and laws of trade and supporting documentation be provided.

C – If the number of participants must be 12 or under article 109 of the Commercial Code with respect to selection ‘takes place Nzaraqdam Board and Supervisory Board members’ names be included in the minutes and to sign them up for the meeting.

D – Photocopy of birth certificate freshman partners will be submitted to the Companies Registration Office.
M – One of the partners or Official lawyer after setting the agenda for the meeting referred to the registration office and submit a photocopy of a birth certificate and registers the new partners will be signed.

ü documents to reduce the company’s capital with stable partner in the limited liability company:
A – The extraordinary general meeting and set the agenda (as an example)

B – Svdty the Assembly by a majority of shareholders to be held at the invitation formalities must be observed in accordance with the Constitution and laws of trade and supporting documentation be provided.

C – If the number of participants is 12 or more people should be elected to the Supervisory Board and Supervisory Board members’ names appear on the top of the regulatory agenda.
(D) the minutes signed by all partners outside the company and partners who remain in the company.

E – If you are out of the board members are partners of the company must submit a separate meeting to complete the remaining board members in the company’s partners who have been killed in action.

I-Agrshrkayy remaining out partners who would rather have been a member of the Board of Directors shall elect new members in the minutes followingThe extraordinary general assembly to amend the relevant article apply to the number of board members.

AS-partners who leave the company must register with the Companies Registration Office under the sign.
Non-along with a birth certificate or valid ID is required at the time of signing the following registers.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *