وظایف مدیر در شرکت تعاونی

ارگان اداره کننده شرکت تعاونی

اداره امور تعاونی برطبق اساسنامه به عهده هیات مدیره منتخب مجمع عمومی می باشد، وظایف و اختیارات هیات مدیره در ماده ۳۷(ق.ت.ج.ا) طی ۱۰ بند و یک تبصره احصاء شده است، خدمات اعضاء هیات مدیره در ازاء عضویت در هیات مدیره شرکت های تعاونی بلاعوض است ولی هزینه اجرای ماموریت هایی که ا طرف تعاونی در حدود بودجه مصوب مجمع عمومی به آنان ارجاع می شود قابل پرداخت می باشد و مجمع می تواند مبلغی از سود خالص را به عنوان پاداش به آنان بپردازد (تبصره۴ماده۳۶).

قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در خصوص مجازات های ارکان شرکت های تعاونی در صورت تخلف مراتب را به سکوت برگزار نموده است، لیکن قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ فصل بیست و یکم را به این امر اختصاص داده و به نظر می رسد که بتوان از آنمواد در این زمینه استفاده نمود.

الف_نحوه انتخاب اعضاء هیات مدیره

انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره برعهده مجمع عمومی بوده که با اکثریت مطلق آراء به عمل می آید. در صورتی که در دوره اول رای گیری تمام یا بعضی از داوطلبان حائز اکثریت مطلق نگردند. بلافاصله از بین دارندگان بیشترین آراء به تعداد دو برابر مورد نیاز برای تکمیل هیات مدیره و علی البدل با اکثریت نسبی رای گیری به عمل می آید.

هیات مدیره مرکب از حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضاء اصلی، اعضاء علی البدل می باشد، برای تعاونی های بزرگ در مقابل افزایش هر چهارصد نفر یک نفر به اعضاء علی البدل اضافه می گردد، به شرط آن که مازاد بر ۱۵ نفر نشود، اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲سال با رای مخفی انتخاب می شوند که اخذ رای در یک نوبت به عمل می آید، حائزین اکثریت بعد از اعضاء اصلی به ترتیب اعضاء علی البدل شناخته می شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضاء اصلی و علی البدل بلامانع است. (مستفاد از ماده ۳۶ و تبصره آن)

هیات مدیره و مدیرعامل علاوه بر داشتن شرایط عضویت باید واجد شرایط مندرج در ماده ۶۳۸(ق.ت.ج.ا) نیز باشند.

درصورت استعفاء فوت ، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر (به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود) اعضاء هیات مدیره، یکی از اعضاء علی البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشنی وی در جلسات هیات مدیره شرکت می نماید(تبصره ۳ ماده ۳۶).

ب- قلمرو اختیارت هیات مدیره

هیات مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می نماید. همچنین هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب شدن جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره فرد واجد شرایی را از بین اعضاء و یا خارج تعاونی برای مدت ۲ سال به عنوان مدیرعامل انتخاب نماید تا زیر نظر هیات مدیره انجام ظیفه کند (مستفاد از تبصره ۲ ماده ۳۶ و ماده ۳۹). وظایف و اختیارات هیات مدیره در ماده ۳۷(ق.ت.ج.ا) به شرح زیر آمده است:

      دعوت مجمع عمومی (عادی ، فوق العاده)

      اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط.

      نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت برعملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیرعامل به مجمع عممی.

      قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هریک از تعضاء هیات مدیره.

      نظارت بر مخارج جاری و تعاونی و رسیدگی به حساب ها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عممی.

      تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

      تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها و اتحادیه هایی که تعاونی در آنها مشارکت دارند.

      تهیه و تنظیم دستور العمل های داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.

      تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها با حق توکیل غیر .

      تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.

تبصره_ “هیات مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد و هیچ یک از اعضای هیات مدیره حق ندارد از اختیاات هیات مدیره ،منفردا استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیات مدیره داشته باشد. هیات مدیره می تاند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تفویض نماید.”

هیات مدیره مکلف است که از حدود اختیارات خود خارج نشده و قوانین و مقررات مربوطه را رعایت نماید. ضمانت اجرای این امر در بند ۵ماده ۵۴ پیش بینی شده است.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *