تعریف شرکت های تعاونی

/
تعریف شرکت های تعاونی به موجب ماده 17(ق.ت.ج.ا) "شرکت های تعاون…

شرکت های تعاونی در قانون

/
شرکت های تعاونی به موجب قانون تعاونی اقتصاد جموری اسلامی ایران (من…

وظایف مدیر در شرکت تعاونی

/
ارگان اداره کننده شرکت تعاونی اداره امور تعاونی برطبق اساسنامه به…

حداقل سرمایه در شرکت تعاونی

/
حداقل سرمایه در شرکت تعاونی به موجب قانون تعاونی اقتصاد جموری اس…

تغییر سرمایه در شرکتهای تعاونی

/
تغییر سرمایه در شرکت تعاونی تغییر سرمایه ، یعنی افزایش یا کاه…