قانون ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

ضوابط ثبت شرکتها و مالکیت هاى صنعتى و معنوى در مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ایران

تصویبنامه شماره ۲۱۴۵۳/ت ۱۵۰۱۱ ک ۳۰/۲/۱۳۷۴

فصل اول ـ تعاریف

ماده ۱ ـ در این تصویبنامه واژههاى زیر به جاى عبارتهاى مشروح مربوط به کار مىرود:

۱ـ۱ـ کشور: کشور جمهورى اسلامى ایران.

۲ ـ ۱ ـ منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى

۳ ـ ۱ ـ سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى است که به موجب قانون تأسیس شده اند

۴ ـ ۱ ـ قانون: قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ مجلس شوراى اسلامى

۵ ـ ۱ ـ شوراىعالى: شوراى عالى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ایران

۶ ـ ۱ ـ واحد ثبتى: مرجع ثبت شرکتها و مالکیت هاى صنعتى و معنوى هر یک از سازمانهاى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتی.

۷ ـ ۱ ـ شعبه شرکت یا مؤسسه: شعبه یک شرکت یا مؤسسه، شخص حقوقى است که در منطقه توسط شرکت یا مؤسسه اصلى که در خارج از منطقه ایجاد شده، تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت مذکور مىباشد و این شخص حقوقى تازه تأسیس، شرکت یا مؤسسه فرعى آن محسوب مىشود.

۸ ـ ۱ ـ نماینده شرکت یا مؤسسه: نماینده یک شرکت یا مؤسسه ـ شخص حقوقى یا حقیقى است که آن شرکت یا مؤسسه به آن اختیارات لازم را داده و تعهدات آن در سمت نمایندگى شرکت یا مؤسسه، تعهدات شرکت یا مؤسسه اختیار دهنده محسوب مىشود.

فصل دوم: ایجاد و وظایف واحد ثبتى

ماده ۲ ـ سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتى شرکتها و مالکیت هاى صنعتى و معنوى در آن منطقه، واحدى را به نام واحد ثبت شرکتها و مالکیت هاى صنعتى و معنوى تأسیس نماید.

ماده ۳ ـ وظایف واحد ثبتى عبارتند از:

۱ ـ ۳ـ ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجارى ایرانى و خارجى

۲ـ ۳ـ ثبت علائم و اسامى تجارى و صنعتى

۳ ـ ۳ ـ ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتى

۴ ـ ۳ ـ ثبت دفا‌تر تجارى بازرگانان

۵ ـ ۳ ـ پلمب دفا‌تر تجارى و غیرتجارى واقع در حوزه هر منطقه

۶ ـ ۳ ـ ثبت بانکها و مؤسسات اعتبارى با رعایت آییننامه اجرایى عملیات پولى و بانکى در مناطق آزاد

۷ ـ ۳ ـ ثبت شرکتهاى بیمه طبق مقررات حاکم در مناطق آزاد

فصل سوم: تشریفات قانونى ثبت شرکتها و مالکیتهاى صنعتى و معنوى

ماده ۴ ـ هر شرکت یا مؤسسهاى که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلى آن نیز در‌‌ همان منطقه باشد شرکت ایرانى و ثبت شده در منطقه محسوب مىشود.

تبصره ۱ ـ از تاریخ اجراى این تصویبنامه هر شرکت یا مؤسسه خارجى براى اینکه بتواند بهوسیله شعبه یا نمایندگى در منطقه به فعالیتهاى اقتصادى مبادرت نماید، باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جارى آن کشور ـ به تصدیق نمایندگى جمهورى اسلامى ایران در آن کشور ـ شرکت قانونى محسوب شود و در واحد ثبتى منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.

تبصره ۲ ـ هر شرکت یا مؤسسه خارجى که در تاریخ اجراى این تصویبنامه در منطقه بهوسیله شعبه یا نمایندگى به فعالیتهاى اقتصادى اشتغال داشته باشد باید در ظرف سه ماه از تاریخ اجراى این تصویبنامه تقاضاى ثبت نماید. در غیر اینصورت شرکت مذکور اعتبار قانونى نداشته و مؤسسین آن در قبال اشخاص ثالث متضامناً مسئول جبران خسارت وارد شده خواهند بود.

ماده ۵ ـ انواع شرکتها و مؤسسات غیرتجارى مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران مىتوانند در واحد ثبتى منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آن‌ها قانونى باشد. در هر حال تأسیس و فعالیت شرکتها، تحت قوانین موضوعه امکانپذیر است.

ماده ۶ ـ‌ تمامى اشخاص حقوقى که در منطقه فعالیت اقتصادى دارند، موظفاند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتى وضعیت خود را با مفاد این تصویبنامه و دستورالعملهاى اجرایى آن تطبیق دهند در غیر اینصورت مرجع صالح به تقاضاى سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیرى خواهد نمود. دستورالعمل اجرایى این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته مىشود. شود.

تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه سوابق و مدارک مربوط به اشخاص حقوقى که قبل از ایجاد واحد ثبتى منطقه در سایر نقاط کشور به ثبت رسیده اند و به موجب اساسنامه مربوط مرکز اصلى (اقامتگاه) آن‌ها منطقه است و از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده اند بنا به تقاضاى واحد ثبتى براى آن واحد ارسال مىکند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور پیشگیرى از تعیین نامهاى مشابه براى شرکتهاى در حال ثبت با واحدهاى ثبتى مناطق همکارى خواهد نمود. [۲]

ماده ۷ ـ ثبت شرکت و مؤسسه در منطقه با ارائه مدارک و اسناد زیر به واحد ثبتى منطقه به عمل خواهد آمد:

۱ ـ اظهارنامه ثبت

۲ـ اساسنامه شرکت

۳ـ صورتجلسه مجمع عمومى مؤسسین

۴ـ صورتجلسه اولین جلسه هیئت مدیره

۵ـ گواهى بانکى از یکى از بانکهاى منطقه مبنى بر تودیع حداقل ۳۵% سرمایه نقدى

۶ـ مجوز فعالیت در منطقه که توسط سازمان صادر شده باشد

تبصره ۱ ـ در مورد اشخاص حقوقى خارجى تهیه و ارائه اصل اختیارنامه نمایندگى و مجوز تأسیس شعبه اشخاص مذکور در ایران که شرایط تنظیم و صدور آن‌ها مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقى خارجى (به تصدیق نمایندگى جمهورى اسلامى ایران در آن کشور) رعایت شده باشد، ضرورت دارد. همچنین، لازم است براى ثبت شعبه یا نمایندگى در ایران اشخاص حقوقى خارجى اظهارنامه ثبت شرکت و رونوشت مصدق سند شرکت در کشور مبتوع را به زبان فارسى نیز ضمیمه نمایند.

تبصره ۲ ـ کلیه اسناد و مدارک موضوع ماده ۸ این تصویبنامه توسط اشخاص حقوقى خارجى باید به صورت رسمى به زبان فارسى نیز تسلیم شود.

تبصره ۳ ـ در کلیه موارد پس از دریافت رسید حق الثبت، اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهى مربوط صورت خواهد گرفت.

ماده ۸ ـ اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگى هاى اشخاص حقوقى خارجى علاوه بر قید تاریخ و امضاء باید حاوى نکات زیر باشد:

۱. نام کامل شرکت یا مؤسسه به زبان فارسى با علائم اختصارى و مشخصات آن

۲. نوع شرکت یا مؤسسه و موضوع فعالیت آن

۳. مرکز اصلى و اقامتگاه شرکت یا مؤسسه در خارج از ایران

۴. تابعیت شرکت یا مؤسسه

۵. میزان سرمایه شرکت یا مؤسسه

۶. آخرین بیلان مالى شرکت یا مؤسسه

۷. مرجع ثبت، شماره محل (شهر و کشور) و تاریخ ثبت شرکت یا مؤسسه در خارج از ایران

۸. فعالیت مورد نظر شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال در منطقه

۹. سایر شعب و نمایندگى هاى شرکت یا مؤسسه در ایران و اسامى مدیران هر کدام (در صورت تأسیس)

۱۰. اقامتگاه شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال در ایران و منطقه و تعیین افراد صلاحیتدار دریافت کننده ابلاغها و اخطاریه ها

۱۱. قبولى مدیر یا مدیران شعب و نمایندگى هاى ذیل مجوز تأسیس یا اختیارنامه نمایندگى موضوع تبصره یک ماده هفت این تصویبنامه

۱۲. نام و نام خانوادگى، اقامتگاه مدیران یا اداره کنندگان شرکت یا مؤسسه

تبصره ـ نام و نامخانوادگى، اقامتگاه و تابعیت وکیل، همچنین نسخه اصلى یا رونوشت مصدق وکالتنامه در صورتى که اظهارنامه و تقاضاى ثبت بهوسیله وکیل داده شده باشد، تسلیم شود.

ماده ۹ ـ اشخاص حقوقى پس از ثبت داراى شخصیت حقوقى خواهند بود و براساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه فعالیت مى نمایند. واحد ثبتى سازمان موظف است سندى مشعر بر ثبت اشخاص حقوقى یا شعبه یا نمایندگى آن‌ها که ممهور به مهر واحد ثبتى است به تقاضا کننده ثبت بدهد. نمایند. واحد ثبتى سازمان موظف است سندى مشعر بر ثبت اشخاص حقوقى یا شعبه یا نمایندگى آن‌ها که ممهور به مهر واحد ثبتى است به تقاضا کننده ثبت بدهد.

ماده ۱۰ ـ اشخاص حقوقى مکلفاند به منظور ثبت هرگونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیئت مدیره، بازرسان، صاحبان امضاى مجاز، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا مؤسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبى به واحد ثبتى منطقه اطلاع دهند. عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقى مذکور نخواهد بود.

ماده ۱۱ ـ هر ذینفعى مىتواند از مندرجات پرونده هاى ثبتى مربوط اطلاع یافته تقاضاى دریافت رونوشت مصدق نماید.

ماده ۱۲ ـ واحد ثبتى موظف است مراتب تأسیس شرکت یا مؤسسه و تغییرات آن را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ایران و روزنامه محلى به هزینه متقاضى به آن روزنامه اعلام نماید.

ماده ۱۳ ـ تقاضاى ثبت علائم و اسامى تجارى ـ صنعتى و ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتى در منطقه به موجب اظهارنامه صورت مىگیرد و شرایط ثبت آن در واحد ثبتى طبق دستورالعمل اجرایى مصوّب سازمان هر منطقه خواهد بود.

ماده ۱۴ ـ کلیه اشخاص حقیقى ایرانى که طبق قانون تجارت به امور بازرگانى در منطقه مبادرت دارند موظفاند نام خود یا مدیران خود را مطابق مقررات این تصویبنامه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتى در دفتر ثبت تجارى واحد ثبتى به ثبت برسانند.

ماده ۱۵ ـ ثبت اسامى اشخاص حقیقى ایرانى و خارجى در دفا‌تر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهارنامه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتى انجام مىگیرد و حاوى نکات زیر مىباشد، به عمل مىآید:

۱. نام و نامخانوادگى بازرگانان

۲. تاریخ و محل تولد، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگانان و تصویر اوراق شناسنامه براى اشخاص حقیقى ایرانى و گذرنامه براى اشخاص حقیقى خارجى

۳. تابعیت اصلى و فعلى افراد مزبور در صورت تحصیل تابعیت دیگر و تاریخ و چگونگى اخذ تابعیت مزبور

۴. تاریخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجى

۵. اقامتگاه قانونى اشخاص حقیقی

۶. شماره ثبت منگنه و پلمب دفا‌تر تجارى که به موجب بند ۵ ماده ۳ این تصویبنامه به عمل آمده است.

۷. رشته فعالیت تجارى داخلى یا خارجى یا هر دو در هر مورد

۸. سایر مشخصات تجارى بازرگانان از جمله شماره ثبت، علائم تجارى، کتاب رمز تجارتى و غیره

ماده ۱۶ ـ واحد ثبتى مکلف است پس از ثبت مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتى ظرف حداکثر ده روز از تاریخ تسلیم، یک نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت را ممهور به مهر واحد به اظهار کننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به واحد ذی‏ربط در سازمان ارسال کند.

ماده ۱۷ ـ اظهارکننده موظف است ظرف مدت یک هفته هرگونه تغییراتى را در مفاد اظهارنامه طى اظهارنامه جدیدى که در سه نسخه تنظیم مىشود، تهیه و به واحد ثبتى سازمان تسلیم کند تا در دفتر ثبت تجارتى واحد ثبتى قید گردد.

ماده ۱۸ ـ اشخاص حقیقى و حقوقى که طبق مقررات این تصویبنامه اسم خود را ثبت مىنمایند مکلف اند در سربرگ اوراق تجارتى و برگ‏هاى فروش و سفارش و هر نوع اسناد و مدارک تجارتى که به کار مىبرند، ضمن درج عنوان تجارتى شماره ثبت خود را نیز قید نمایند.

فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده ۱۹ ـ پلمب دفا‌تر تجارتى اشخاص حقیقى و حقوقى طبق دستورالعملى که توسط سازمان هر منطقه تعیین مىشود، صورت گرفته و پس از امضاى نماینده واحد ثبتى به مهر واحد مذکور ممهور خواهد شد.

ماده ۲۰ ـ هزینه هاى مربوط به ثبت شرکت، مؤسسه و تغییرات آن همچنین ثبت علائم و اسامى تجارى و صنعتى و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتى و نیز ثبت دفا‌تر تجارتى و پلمب دفا‌تر تجارتى و غیرتجارتى به موجب دستورالعملى که با رعایت قوانین مربوط توسط سازمان هر منطقه تهیه مىشود، دریافت مىگردد.

ماده ۲۱ ـ از ادامه فعالیت متخلفین از اجراى مفاد این تصویبنامه بنا به تقاضاى سازمان، توسط نیروى انتظامى منطقه جلوگیرى به عمل خواهد آمد. در هر صورت اینگونه اقدامات رافع مسئولیت مدیران شرکت یا مؤسسه و اشخاص حقیقى متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود.

ماده ۲۲ ـ دستورالعملهاى اجرایى این تصویبنامه و فرمهاى چاپى مربوط توسط سازمان هر منطقه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این تصویبنامه تهیه و به اجرا گذاشته خواهد شد.

این تصویبنامه در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۷۴ به تأیید مقام محترم ریاست جمهورى رسیده است.

[۱] اصلاحى طبق تصویبنامه شماره ۴۵۰۵۲/ت ۱۶۸۷۴ ک ۲۳/۵/۱۳۷۵

[۲] اصلاحى و الحاقى تبصره طبق تصویبنامه شماره ۴۵۰۵۲/ت ۱۶۸۷۴ ک ۲۳/۵/۱۳۷۵

[۳] اصلاحى طبق تصویبنامه شماره ۵۷۴۲۵/ت ۱۸۷۷۵ هـ

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *